Privacyverklaring

Californië BV gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. We geven nooit zomaar gegevens aan anderen. Behalve als dat volgens de wet verplicht is. Of als het nodig is om uw aanvraag te kunnen behandelen. En dan gebruiken we uw gegevens alleen voor deze aanvraag.

Zo gaan wij om met uw gegevens
Dit zijn uw rechten
Dit doen wij met uw gegevens
Regelgeving en begrippen

 

1. Zo gaan wij om met uw gegevens

Persoonsgegevens
Meestal geeft u ons zelf uw persoonsgegevens. Die behandelen we altijd vertrouwelijk. Wij beschermen uw persoonsgegevens om te voorkomen dat ze misbruikt worden of verloren gaan. We doen dat volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Delen met uw toestemming
Soms is het nodig dat wij uw gegevens geven aan organisaties waarmee wij samenwerken. Bijvoorbeeld als die betrokken zijn bij een overeenkomst die met u wordt opgesteld. Dit gebeurt nooit zonder uw toestemming.

Delen zonder uw directe toestemming.
Voor de organisatie van informatiebijeenkomsten met derden worden soms adresgegevens samengevoegd. Dit zal alléén gebeuren als er een direct belang voor u aan verbonden is. Daarnaast krijgt u altijd de mogelijkheid zich uit te schrijven uit deze gegevensverzameling.

 

2. Dit zijn uw rechten

Californië BV gaat veilig en zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Toch kan het voorkomen dat u hierover meer wilt weten. Of dat u het ergens niet mee eens bent. U hebt het recht ons te vragen om:

  • uw persoonsgegevens in te zien
  • uw persoonsgegevens te corrigeren of aan te vullen
  • uw persoonsgegevens te verwijderen
  • minder gegevens door ons te laten verwerken
  • en u kunt bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens
  • Gebruikmaken van uw rechten

In het ‘Register van verwerkingen’ ziet u welke gegevens wij verwerken en voor welke doelen.
Om gebruik te maken van uw rechten kunt u een e-mail sturen aan info@californie.nu.
Klacht indienen

Vindt u dat Californië BV uw verzoek niet correct heeft afgehandeld? Vindt u dat Californië BV niet zorgvuldig is omgegaan met uw privacy? Of bent u het er niet mee eens dat wij persoonsgegevens van u verwerken? Dan kunt u een klacht indienen.

 

3. Dit doen wij met uw gegevens

Californië BV gebruikt persoonsgegevens bijvoorbeeld om u uit te nodigen voor een seminar, bewonersbijeenkomst of ,om u te informeren over bepaalde ontwikkelingen. Alles wat Californië BV met uw persoonsgegevens doet, staat in een overzicht: het ‘Register van verwerkingen’. Hierin staat onder andere:

  • welke persoonsgegevens Californië BV verwerkt
  • voor welk doel
  • of de gegevens gedeeld worden met andere organisaties
  • en zo ja: met welke organisaties.

 

4. Regelgeving en begrippen

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Vanaf 25 mei 2018 gelden nieuwe Europese regels. Die staan in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Californië BV voldoet daaraan. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u meer informatie over de AVG.

Autoriteit Persoonsgegevens
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de landelijke toezichthouder voor privacy. Heeft u een klacht ingediend of bezwaar gemaakt bij Californië BV over uw persoonsgegevens? Komt u er samen niet uit? Dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Persoonsgegevens
Bij Persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Bijvoorbeeld uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres. Maar ook gegevens over uw gezondheid of godsdienst. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u meer informatie over persoonsgegevens en de bescherming daarvan.

Verwerken
Onder het verwerken van persoonsgegevens valt eigenlijk alles wat met persoonsgegevens gebeurt: verzamelen, opslaan, aanpassen, inzien, vernietigen, enzovoort.