CLG Geothermie BV vraagt Faillissement aan

Publicatiedatum: 15-10-2020

In Grubbenvorst werd in 2015 een aardwarmteproject gerealiseerd. Twee putten van ruim 2
kilometer diep zorgden daar voor de verwarming van circa 40 hectare kassen. Anders dan in de rest
van Nederland, waar aardwarmteprojecten worden geboord naar poreuze zandstenen, werden deze
putten geboord naar bestaande breuken in rotsachtige formaties, omdat daar veel toestroming van
warm water werd verwacht. Een lichte beving op 6 km diepte in de nabijheid van de
aardwarmteinstallatie in september 2018, zorgde ervoor dat de productie van duurzame energie nu
al twee jaar stilligt met een faillissement als gevolg.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), het bevoegd gezag voor alle
mijnbouwactiviteiten in Nederland was aanvankelijk enthousiast. Alle vergunningen voor de
boringen en later de winning van aardwarmte zijn beschikbaar en onherroepelijk. De lichte beving,
die geen schade opleverde, veranderde de situatie. Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), de
toezichthouder op alle mijnbouwactiviteiten in Nederland, stelde dat op basis van het onderzoek niet
100% zeker is uit te sluiten dat deze beving is veroorzaakt door de winning van aardwarmte. Om die
reden kan zij niet instemmen met het hervatten van de winning.

CLG Geothermie heeft in april 2019 bij het Ministerie verzocht om toch in te stemmen met het
hervatten van de productie waarvoor wij een uitgewerkt winningsplan heeft ingediend. Dit verzoek
ging vergezeld van een uitgebreide risico-analyse, waaronder een extern onderzoek naar de beving
met als conclusie dat er waarschijnlijk geen relatie ligt met het winnen van aardwarmte. De
bijbehorende seismische risicoanalyse gaf aan dat de risico’s op nieuwe en vooral grotere bevingen
klein zijn, zeker in combinatie met het intensiveren van het reeds bestaande monitoringsnetwerk dat
vroegtijdig reeksen van bevingen kan waarnemen.

Het Ministerie heeft in december 2019 aangegeven vóór 1 oktober 2020 formeel te beslissen op het
verzoek. Op dit moment is echter nog geen ontwerpbesluit beschikbaar, waardoor er nog geen zicht
is op een formeel besluit. Overleg met SodM en het Ministerie lijkt te bevestigen dat de beoogde
instemming ook niet gaat komen. Hoofdoorzaak hiervan is dat men de risico’s op vervolgbevingen bij
deze specifieke locatie in de nabijheid van bestaande breuken in de ondergrond, niet volledig denkt
te kunnen uitsluiten. Gevolg is dat CLG Geothermie geen zicht heeft op herstel van inkomsten op
korte of middellange termijn. Directie en aandeelhouders hebben - na ruim 2 jaar stilstand – geen
andere keus dan het faillissement aan te vragen.

De tuinbouwbedrijven die werden verwarmd door het aardwarmteproject verwarmen hun kassen de
laatste twee jaar weer met warmtekrachtinstallaties waarmee zij met behulp van aardgas naast
warmte ook elektriciteit en CO2 produceren. Zij beraden zich, samen met de provincie Limburg en
brancheorganisatie Glastuinbouw Nederland, op de ontstane situatie en de mogelijkheden om op
termijn hun bedrijven van duurzame warmte te voorzien.

Negatieve reactie SodM op verzoek CLG Geothermie BV om weer te mogen opstarten | 10-07-2019
Weer nieuwbouw in tuinbouwgebied Californië. | 04-02-2019
Aardwarmteprojecten tijdelijk stilgezet | 04-02-2019
Vrachtverkeer | 04-02-2019
Bestemmingsplan Californië 2 | 04-02-2019
HortiEvent 2018 gericht op lokale afzetmogelijkheden | 02-02-2019
Seismisch event in de omgeving van Venlo | 06-09-2018
Ook aardwarmte naar de St. Jorisweg | 05-06-2018
Bestemmingsplan Californië 2 | 05-06-2018